Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2003

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego

za rok 2003

DOCHODY

Budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2003 został uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nr III /14 /02 z dnia 20 grudnia 2002 r. Plan dochodów wynosił
36 634 845 zł, a wydatków 38 809 145 zł. Kwotę 525 700 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt budżetowy, który zakładano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i kredytu bankowego w kwocie 2 500 000 zł. Na koniec roku budżetowego plan dochodów wynosił 30 538 597 zł, a ich wykonanie wynosiło 30 137 743 zł. Wykonanie dochodów w stosunku do planu przyjętego na początku roku zmniejszyło się o kwotę 6 497 102 zł.

Różnica między planowanymi dochodami zawartymi w uchwale budżetowej, a wykonanymi przedstawia się następująco:

1. Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat o kwotę 7 270 311 zł. , z czego największe zmniejszenia dotyczyły działów:

- Rolnictwo i łowiectwo( Inspekcja Weterynaryjna)

- Bezpieczeństwo publiczne ( Komenda Powiatowa Policji)

- Ochrona zdrowia ( Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne)

- Opieka społeczna ( Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze).

2. Dotacje na zadania własne powiatu zwiększyły się o kwotę 313 234 , z czego największe zwiększenia to:

- pomoc materialna dla uczniów ( stypendia dla uczniów z terenów wiejskich)

- szpitale ogólne i lecznictwo ambulatoryjne ( odprawy dla zwalnianych pracowników)

3. Subwencja — ogólny wzrost się o kwotę 171 621 zł, przy czym zwiększyła się tylko część drogowa subwencji ogólnej o kwotę 411 112 zł, a zmniejszeniu uległy części wyrównawcza o kwotę 30 926 zł i części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 208 565 .

4. Środki pozyskane z innych źródeł wzrosły o kwotę 544 582 zł, z czego:

- 10 000 zł to środki pozyskane z Fundacji Polsko — Niemiecka Współpraca Młodzieży na podstawie zawartej umowy na wymianę młodzieży szkolnej,

- 38 656 zł pozyskano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty ,

- 495 926 zł - pozyskano z programu Sapard na inwestycje drogowe.

5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych zwiększyły się o kwotę 108 999 zł, w tym:

- 1 999 zł z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program sprzątanie świata,

- 107 000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej.

6. Dochody osiągnięte na podstawie umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - uległy zmniejszeniu o kwotę 264 382zł z powodu odstąpienia od realizacji inwestycji drogowych takich jak: modernizacji drogi Kuplisk-Budno i Kuźnica-Pawłowicze z powodu wycofania się zainteresowanych gmin.

7. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa nie zostały wykonane na kwotę 26 506 zł.

8. Dochody własne.

Nie zostały wykonane z tytułu niższych niż planowano wpływów:

- ze sprzedaży mienia powiatu o kwotę 75 814 zł ( pomimo kilkakrotnie

ogłaszanych przetargów oraz wystąpienia do organizacji społecznych z

propozycją nieodpłatnego przejęcia nieruchomości nie zgłosił się żaden nabywca),

- ze sprzedaży tablic o kwotę 184 489 zł.

- odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 28 416 zł.

Natomiast wyższe dochody osiągnięto z tytułu:

- najmu i dzierżawy o kwotę 103 190.

- rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 111 190 zł.

Dochody ogółem, w stosunku do planu przyjętego po zmianach, wykonano
w 98,7 w tym :

- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w 95,5%,

- zadania własne powiatu w 99,4 %

WYDATKI

Plan wydatków przyjętych w uchwale budżetowej wynosił 38 809 145 zł.
W ciągu roku, w związku ze zmniejszającymi się dochodami zmniejszono również wydatki. Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach wyniósł 32 974 866 zł
i był wyższy od dochodów o kwotę 2 436 269 zł; powstały deficyt pokryto kredytem bankowym w wysokości 1 875 000 zł i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 50 000 zł oraz wolnych środków. Wydatki ogółem, w stosunkudo planu po zmianach, wykonano w 95,4%, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej w 95,5%, a na zadania własne powiatu w 95,4% Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 4 970 033 zł, co stanowi 15,08% ogółem wykonanego budżetu i 19,02% w stosunku do zadań własnych .

Wydatki w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo — wykonano na kwotę 411 306 zł, z czego na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano 200 900 zł z przeznaczeniem na scalanie gruntów, podziały wspólnot gruntowych, kontrolę terenową klasyfikacji gleboznawczej gruntów, sporządzanie dokumentacji do nadania na własność działek rencistom.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokółce wydatkowana została kwota 164 250 zł, w tym na płace i pochodne, zakup materiałów, energii. Wydatki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokółce ujęte były w budżecie Powiatu do dnia 28 kwietnia 2003 r., do chwili przejęcia jednostki przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku.

7 500 złprzeznaczono na dotację dla Gminy Sokółka na realizację dożynek powiatowych.

38 656 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie dla 12 właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne na powierzchni 42,15 ha.

Leśnictwo— wykonano na kwotę 82 000 zł z przeznaczeniem na nadzór nad lasami
nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni 14 150 ha.

Transport— wydatki wyniosły 4 862 361 zł. W roku 2003 wykonano pełną modernizację 15,796 km dróg asfaltowych oraz wykonano 4,468 km nakładek bitumicznych i remont chodnika na długości 1,427 km. Na inwestycje i remonty przeznaczono kwotę 3 637 210 zł, tj. 74,8% wydatków w tym dziale.

Kwotę 2 953 655 zł przeznaczono na inwestycje następujących odcinków dróg:

1. Nr 1293B Słojniki-Planteczka - Lipina 657 879 zł,

2. Nr 1342B Lewki -Pięciowłoki-Grodzisk 86 428 zł,

3. Nr 1338B Okopy — Laudańszczyzna 488 870 zł,

4. Nr 1358B Korycin — Krukowszczyzna 1 190 129 zł,

5. Nr 2384B Sokółka ul. Górna 332 357 zł,

6. Nr 1295B Sokółka ul. Konopnicka 197 992 zł,

Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 99 033 zł. Na modernizację i remonty dróg wydatkowano kwotę 779 007 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce wynoszą 1 030 666 zł i są to wydatki na płace, pochodne, materiały, usługi, transport, energię cieplną i elektryczną oraz ubezpieczenie majątku.

Gospodarka mieszkaniowa— wydatkowano kwotę 85 239 zł, z czego na zadania
z zakresu administracji rządowej 9 999 zł, a na zadania własne 75 240 zł. Poniesione wydatki to koszty sporządzania operatów wyceny nieruchomości, , sporządzania aktów notarialnych, sporządzania podziałów, wyrysów geodezyjnych. Wydatki na zadania własne wynikają z utrzymania nieruchomości przyjętych od SP ZOZ w Sokółce oraz kosztów zamieszczanych w prasie ogłoszeń o przetargach.

Działalność usługowa— wydatkowano kwotę 279 326 zł, z czego na prace geodezyjne i kartograficzne 105 000 zł z przeznaczeniem na modernizacje ewidencji gruntów części miasta Sokółka.

Na opracowanie geodezyjne i kartograficzne, a w tym na wykreślenie nowych map
na obiekcie Krynki wydatkowano — 50 000 zł.

Na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę

124 326 zł, z tego na płace i pochodne 92 382 zł, tj. 74,3% ogółu planu. Pozostała kwota 23 944 zł, to wydatki bieżące i Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwotę 8 000 zł wydatkowano na zakup komputera i kserokopiarki. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ciągu roku został dofinansowany ze środków własnych Powiatu kwotą 3 449 zł na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń.

Administracja publiczna— w tym dziale występują wydatki na zadania własne
i zadania z zakresu administracji rządowej, które przedstawiają się następująco:

- Urzędy Wojewódzkie — 175 699 zł — środki w kwocie 167 000 zł wydatkowano na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to płace i pochodne oraz materiały i usługi. Ze środków własnych Powiatu dofinansowano w kwocie 8 699 zł.

- Komisje poborowe — wydatkowano kwotę 22 000 zł na zakup materiałów oraz na opłatę komisji lekarskiej, komisji poborowej i pracowników obsługujących poborowych.

- Rada Powiatu — 188 766 zł, w tym: na diety — 174 696 zł; pozostałe wydatki to zwrot kosztów podróży, zakup materiałów i usług. Koszty osobowe obsługi Rady Powiatu znajdują się w wydatkach Starostwa Powiatowego.

- Starostwo Powiatowe — wydatkowano na płace i pochodne kwotę 2 525 608 zł, tj. 8,0% ogółu budżetu Powiatu. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 111 698 zł, tj. 3,0%. Największą pozycję w pozostałych wydatkach stanowią materiały, z czego na zakup tablic i druków do komunikacji wydatkowano kwotę 501 304 zł. Pozostałe wydatki to materiały biurowe, paliwo, prasa, wyposażenie, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, energia elektryczna, cieplna, ubezpieczenia. Na promocję Powiatu wydatkowano kwotę 10 426 zł. Kwotę 160 000 zł stanowią wydatki nie wygasające ustalone uchwałą Rady Powiatu z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej. Na wykonywanie zadań określonych ustawami wydatkowano kwotę 3 744 388 zł tj. 11,9 % ogółu budżetu Powiatu.

- Pozostała działalność — 7 733 zł, jest to opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów Polskich i Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sokolskiej.

Część wydatków poniesionych w Starostwie Powiatowym przeznaczana jest
na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych przez administrację rządową.
Ze względu na niedostateczne finansowanie tych zadań z budżetu państwa, otrzymana dotacja wystarcza jedynie na pokrycie około 15% tych wydatków.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa— wydatki w kwocie
2 963 282 zł
poniesione na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP stanowią 9,5% ogółu budżetu powiatu. Są to wydatki na:

- wynagrodzenie wraz pochodnymi, które stanowią 72,3% wydatków, bez inwestycji. Środki inwestycyjne stanowią 5,8% ogółu budżetu - zakup samochodu i wyposażenia 172 000 zł, w tym ze środków własnych Powiatu przyznano 50 000 zł na zakup samochodu oraz 52 000 zł pozyskano w ramach porozumienia z gminami: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka. W ciągu roku dofinansowano Komendę PSP w Sokółce ze środków własnych w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- w ciągu roku dofinansowano również Komendę Powiatową Policji kwotą 28 500 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.

Obsługa długu publicznego — 988 774 zł; w tym na :

- Poręczenie kredytu przez Radę Powiatu dla SP ZOZ w Sokółce w kwocie 898 525 zł. Zła sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego ZOZ (brak płynności finansowej) spowodowała konieczność spłaty kredytu przez Powiat. Zapłacono raty kredytu w kwocie 840 000 zł oraz 58 525 zł należnych odsetek.

- Kwota 6 850 zł to odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska,

- kwota 83 399 zł to odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych.

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza — wydatki wyniosły 14 246 120 zł i stanowiły 45,3% ogółu wydatków budżetu.

W ramach tych rozdziałów powiat przeznacza środki na:

- 7 szkół ponadgimnazjalnych - 11 060 340 zł,

- 4 internaty - 868 129 zł,

- 2 poradnie psychologiczno- pedagogiczne - 548 243 zł,

- ośrodek szkolno-wychowawczy - 680 350 zł,

- szkoły specjalne - 822 427 zł,

- stypendia - 182 943 zł,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów - 61 215 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 19 849 zł,

- szkolne schroniska młodzieżowe - 2 000 zł,

- komisje egzaminacyjne - 624 zł.

Największą kwotę wydatków stanowią płace i pochodne — 10 441 955 zł, tj. 73,3% ogółu wydatków. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1 352 161 zł, tj. 9,5 %, w tym:

- 200 000 zł na budowę hali w Janowie,

- 1 127 161 zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce,

- 25 000 zł na zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego w Sokółce. Są to wydatki nie wygasające ustalone uchwałą Rady Powiatu z przeznaczeniem na zakup samochodu realizowanego w ramach projektu ,,Wyrównywanie różnic między regionami — likwidowanie barier transportowych”.

Pozostała kwota to wydatki bieżące, a w szczególności opłaty energii elektrycznej i cieplnej, rozmów telefonicznych oraz koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, materiałów.

Przekazano również dotacje kwocie 263 518 zł dla: szkół niepublicznych działających przy ZDZ w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Janowie oraz Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.

Pozostała działalność — 8000 zł przekazano jako dotację dla Sokólskiego Funduszu Lokalnego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dało to możliwość Funduszowi ubiegania się o środki z zewnątrz, co podwoiło kwotę udzielonych stypendiów. Stypendia otrzymało 24 uczniów.

Ochrona zdrowia — wydatkowano kwotę 1 078 635 zł, w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - kwota 687 176 zł.

- SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej — kwota 17 440 zł, została przeznaczona na program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji,

- 342 329 zł przeznaczono na dotację dla SP ZOZ w Sokółce na zakup: bronchofiberoskopu, kolonoskopu, zestawu do 24- godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera, zestawu prób wysiłkowych, pompy artroskopowej ,,shavera”, zestawu do rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych kolana.

- Kwotą 7 500 zł dofinansowano zakup aparatu EKG w SP ZOZ w Sokółce,

- 1 500 zł — za tą kwotę zrealizowano program Dzień Serca, w ramach którego wykonano pomiary poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia krwi,

- 22 690 zł — dotacja dla ZPO w Krynkach na dofinansowanie inwestycji z programu DOMINO, polegającej na dobudowie łącznika pomiędzy budynkami SP ZPO w Krynkach.

Opieka społeczna— wydatkowano kwotę 2 191 218 zł, w tym na :

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie — 151 966 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 126 729 zł tj. 83,4% ogółu wydatków,

- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności — wydatkowano kwotę 92 625 zł, która obejmuje koszty wynagrodzeń składu orzekającego, koszty wysyłek, telefonów i materiałów. W ramach prowadzonej działalności rozpatrzono i wydano 935 orzeczeń o uznanie niepełnosprawności oraz 18 o odmowie ustalenia niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia kształtował się w granicach 99,06 zł. Wystawiono również 339 legitymacji,

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP
— wydatkowano kwotę 12 606 zł,

- zasiłki dla rodzin zastępczych — wydatkowano kwotę 797 783 zł.

 • Stałe miesięczne świadczenia dla 62 rodzin zastępczych na utrzymanie
  86 dzieci, na kwotę 468 514 zł,
 • Jednorazowe świadczenia pieniężne przy przyjęciu dziecka do rodziny zastępczej - dla 10 dzieci - na kwotę 13 530 zł,
 • Pomoc na kontynuowanie nauki dla 52 wychowanków w kwocie 266 517 zł,
 • Świadczenia na usamodzielnienie 10 dzieci w kwocie 43 767 zł,
 • Pomoc rzeczowa z tytułu usamodzielnienia 2 dzieci w kwocie 4 775 zł,
 • Koszty rzeczowe ( obsługa bankowa) — 680 zł.

- placówki opiekuńczo — wychowawcze — wydatkowano kwotę 81 788 zł, w tym:

 • stałą miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 10 osób
  — 32 393 zł,
 • jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 osób — 21 073 zł,
 • jednorazową pomoc rzeczową dla 2 osób — 8 322 zł,
 • dotacja na dofinansowanie placówki opiekuńczo — wychowawczej typu resocjalizacyjnego — 20 000 zł.

Powiatowy Urząd Pracy— wydatkowano kwotę 1 045 500 zł. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 908 126 zł, tj. 86,9% ogółu wydatków. Pozostała kwota
to wydatki bieżące: energia elektryczna i cieplna, woda, gaz, zakup materiałów , paliwa do samochodu, rozmowy telefoniczne, czynsze, ubezpieczenia majątku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego— wydatkowano kwotę 58 627 zł.

26627złwydatkowano na nagrody i obsługę w organizowanych
lub współorganizowanych przez Powiat konkursach i imprezach kulturalnych
i oświatowych, takich jak: olimpiada ortograficzna, turniej wiedzy pożarniczej, przeglądy zespołów artystycznych, konkurs poezji śpiewanej, Turniej Wsi, Wystawa Konia Sokólskiego, Dni Truskawki, Dni Trzeźwości, plener malarski.

Kwotą 25 000 zł dofinansowano Bibliotekę Publiczną w Sokółce, która prowadzi jednocześnie Bibliotekę Powiatową.

Kwotę 3 000 zł przekazano jako dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sokółce na organizowanie imprez kulturalnych, natomiast 2000 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Krynki.

Kwotą 1000 zł dofinansowano zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej w Sokółce w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Kwotę 1000 zł przeznaczono natomiast dla Gminy Janów jako dofinansowanie wyjazdu Chóru Iskierka Nadziei na IX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek.

Kultura fizyczna i sport— wydatkowano kwotę 44 643 zł. Były to wydatki
na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych w konkurencjach: piłka nożna, koszykówka, , łyżwiarstwo szybkie, lekkoatletyka, piłka ręczna, kolarstwo, sporty pożarnicze, biegi przełajowe, tenis stołowy, zawody strzeleckie.

Kwotą 5000 zł dofinansowano program „Organizator imprez sportowo — turystycznych” w środowisku Powiatu Sokólskiego w ramach porozumienia z Podlaskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe .

W budżecie występuje również fundusz celowy, tj.:

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska— stan środków na początek roku w wysokości 62 850 zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 124 042 zł.

Wydatkowano kwotę 160 001 zł, z przeznaczeniem na dotację dla:

- Gminy Sokółka w kwocie 40 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach Witosa i Kłopotowskiego,

- Gminy Nowy Dwór w kwocie 50 000 zł na budowę oczyszczalni ścieków,

- Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 70 000 zł na modernizację systemu grzewczego w Różanymstoku wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 26 891 zł.

Przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze (załącznik Nr 3), które rok budżetowy zamknęło stratą w wysokości
566 zł, w związku z niskimi cenami sprzedaży płodów rolnych.

Na podstawie uchwał Rady Powiatu, jak również ustaw, w jednostkach budżetowych utworzono środki specjalne (załącznik Nr 4). Stan początkowy środków specjalnych wyniósł 184 220 zł. Przychody w roku 2003 w ramach działalności środków specjalnych osiągnięto w wysokości 1 243 057 zł. Rozchody wykonano na kwotę 1 237 558 zł. Na koniec roku na rachunkach bankowych pozostała kwota

189 719 zł.

W ramach budżetu realizowano pobór dochodów Skarbu Państwa (zał. Nr 5). Powyższe dochody zrealizowano w 89,3% w stosunku do planu na rok 2003 w związku z nie osiągnięciem planowanych dochodów przez Komendę Powiatową PSP w Sokółce.

Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o zamówieniach publicznych. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki w kwocie 3 965 zł zostały zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Są to niewykorzystane środki, które były przeznaczone
na usamodzielnienie się wychowanków, składki na ubezpieczenia społeczne
za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego w Sokółce, świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Na spłatę rat zaciągniętych kredytów w roku 2003 przeznaczono kwotę 516 000 zł, a na spłatę pożyczek 25 700 zł.

Zgodnie z planem, na pokrycie ujemnego deficytu Zarząd zaciągnął kredyt
na kwotę 1 875 000 zł oraz pożyczkę na kwotę 50 000 zł. W związku z przeniesieniem ostatecznego wykonania i rozliczenia finansowego inwestycji drogowej pod nazwą: modernizacja drogi Nr 1230B Kamienna Nowa- Kamienna Stara - Dąbrowa Białostocka na rok 2004 w budżecie pozostały wolne środki w kwocie 1 113 396 zł.

Zadania ujęte w budżecie powiatu na rok 2003 zostały w pełni zrealizowane.

Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody spływały sukcesywnie. Pokrywano z nich bieżące wydatki. Jednostkom podległym środki przekazywano zgodnie z harmonogramem opracowanym na podstawie składanych zapotrzebowań. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał finansami powiatu realizując zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym i innych ustaw, ustalane w budżecie powiatu na rok 2003.

Pliki: