Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2004.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 216/05

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 8 marca 2005r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego

za rok 2004

Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 , Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703 i z 2005r. Nr 14 poz.114 ) ustala się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2004 celem przedstawienia go do rozpatrzenia Radzie Powiatu Sokólskiego.

§ 1.

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi 34 524 991 zł.

2/ wykonanie 33 824 222 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi 38 362 387 zł.

2/ wykonanie 36 518 537 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przychody i wydatki środków specjalnych za rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dochody Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

1) Radzie Powiatu

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Franciszek Budrowski.....................................

2. Cecylia Waszkiewicz.......................................

3. Kazimierz Stasiulewicz....................................

4. Irena Horczak..................................................

5. Zbigniew Tochwin..........................................

Pliki: