Uchwała Nr XXIV/162/04 Rady Powiaru Sokólskiego z 22 grudnia 2004r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR XXIV/162/04 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2005.

UCHWAŁA NR XXIV/162/04

RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, e i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 109 , art. 116, art. 124 ust. 1 i 2, art.128 ust.2, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) uchwala się , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się:

1/ dochody budżetu powiatu na kwotę 39 234 157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w kwocie 4 550 000 zł.

2/ wydatki budżetu powiatu na kwotę 41 199 157 , zgodnie z załącznikiem nr 2,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w kwocie 4 550 000 zł.

2. Dochody budżetowe w kwocie 1 325 000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3 290 000 zł zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 2 090 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 200 000 zł.

4. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań

zleconych Powiatowi w kwocie 245 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Ustala się :

1/ rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł,

2/ rezerwę celową oświatową w wysokości 430 800

z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- fundusz nagród Starosty,

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,

- doskonalenie zawodowe.

§ 4.

1. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne -zgodnie z

załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2005 oraz środków na ich realizację w

wysokości 10 689 824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie

inwestycji i remontów, określonych w załączniku nr 6, do kwoty nie przekraczającej

jednorazowo 7 988 324 zł.

§ 5.

Ustala się:

1/ plan przychodów gospodarstwa pomocniczego na kwotę 50 000 zł i wydatków

gospodarstwa pomocniczego na kwotę 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

2/ plan przychodów środków specjalnych powiatu na kwotę 1 020 194 zł i wydatków na kwotę 1 037 754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

3/ dotacje dla innych podmiotów publicznych na kwotę 772 500 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 9,

4/ dotacje dla instytucji kultury na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90 000 zł i wydatków Funduszu w kwocie 94 000 , zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Zatwierdza się projekt planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 280 000 zł przychody i 479 000 zł wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7.

Ustala się dochody na kwotę 9 428 324 i wydatki na kwotę 9 428 324 na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8.

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2 090 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego.

2. Spłatę kredytu przewiduje się w latach 2006 – 2009 z dochodów budżetu powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1
i zaciągnięcie zobowiązania wekslowego na kwotę 2 090 000 zł jako zabezpieczenie kredytu.

§ 9.

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 14, oraz prognozę budżetu powiatu i spłaty zobowiązań w latach 2005-2009 zgodnie z załącznikiem nr 15.

§10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2005 w kwocie 1 000 000 zł.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1/ lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę

rachunku powiatu,

2/ zaciągania długu ( zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w

załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu) i załączniku nr 4 ( Plan przychodów i

rozchodów),

3/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 7 988 324 zł.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady

Jan Kułak

Pliki: