UCHWAŁA NR 115/08

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 115/08 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 07 marca 2008 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2007

UCHWAŁA NR 115/08
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 07 marca 2008 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2007

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) przekazuje się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2007 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................

 

Załącznik

do uchwały Nr 115/08

Zarządu Powiatu Sokólskiego

z dnia 07 marca 2008r.

w sprawie sprawozdania z wykonania

budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2007

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO

ZA ROK 2007

 

 

Sprawozdanie zawiera:

 

1. Dochody

 

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi                                       41 257 088,00 zł,

2/ wykonanie                                                                                42 159 057,69 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi                                       41 840 921,00 zł,

2/ wykonanie                                                                                40 707 864,27zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Pliki: