Informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2006 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 372/06 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2006r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR 372/06
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2006r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 i poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz.708) oraz Uchwały Nr XXXVIII/298/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/315/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 maja 2006r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2006 r. zawiera:

 

1.      Zestawienie dochodów Powiatu, które stanowi załącznik nr 1.

 

2.      Zestawienie wydatków Powiatu, które stanowi załącznik nr 2.

 

3.      Zestawienie przychodów i rozchodów, które stanowi załącznik nr 3.

 

4.      Informację opisową, która stanowi załącznik nr 4.

§ 2.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze stanowi załącznik Nr 5.

§ 3.

Informację przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Irena Horczak

.................................

 

4. Kazimierz Stasiulewicz

.................................

 

5. Zbigniew Tochwin

.................................

 

Pliki: