UCHWAŁA NR XXXV/268/05

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR XXXV/268/05 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2005r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2006 UCHWAŁA NR XXXV/268/05

UCHWAŁA NR XXXV/268/05
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2005r.

w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, e i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 109 , art. 116, art. 124 ust. 1 i 2, art.128 ust.2, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703 i z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565) uchwala się , co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1/ dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 41 853 490 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 770 000 zł.

2/ wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 45 688 686 zł,

w tym:

 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 770 000 zł.

3/ Dochody budżetowe w kwocie 1 442 000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

4/ Deficyt budżetowy w kwocie 5 277 196 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 247 480 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 5 029 716 zł.

5/ Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych Powiatowi zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwocie 228 000 zł.

§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Ustala się :

1/ rezerwę ogólną w wysokości                                   100 000 zł,

2/ rezerwę celową oświatową w wysokości     462 261 zł

z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- fundusz nagród Starosty,

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,

- doskonalenie zawodowe.

§ 4.

1.      Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.      Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 oraz środków na ich realizację w wysokości 9 878 572 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

3.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, określonych w załączniku nr 6, do kwoty nie przekraczającej jednorazowo 4 991 955 zł.

§ 5.

Ustala się:

1/ plan przychodów gospodarstwa pomocniczego na kwotę 50 000 zł i wydatków gospodarstwa pomocniczego na kwotę 50 000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 7,

2/ plany rachunków dochodów własnych na kwotę 942 300 zł i wydatków na kwotę 942 300 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,

3/ dotacje dla innych podmiotów publicznych na kwotę 3 670 472 zł, określa załącznik nr 9,

4/ dotacje dla instytucji kultury na rok 2006 określa załącznik nr 10.

§ 6.

1.      Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90 000 zł i wydatków Funduszu w kwocie 95 000 zł. Plan finansowy Funduszu określa załącznik nr 11.

2.      Zatwierdza się projekt planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 360 000 zł przychody i 750 500 zł wydatki. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 12.

§ 7.

Ustala się dochody na kwotę 9 538 920 zł i wydatki na kwotę 9 538 920 zł na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8.

1.      Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5 029 716 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego.

2.      Spłatę kredytu przewiduje się w latach 2007- 2010 z dochodów budżetu powiatu.

3.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1 i zaciągnięcie zobowiązania wekslowego na kwotę 5 029 716 zł jako zabezpieczenie kredytu.

§ 9.

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 14, oraz prognozę budżetu powiatu i spłaty zobowiązań w latach 2006 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 15.

§10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 600 000 zł.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1/ lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku powiatu,

2/ zaciągania długu ( zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu) i załączniku nr 4 (Plan przychodów i rozchodów),

3/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4 991 955 zł

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

 

 

Przewodniczący Rady

Jan Kułak

 

Pliki: