Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2005

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 315/06

UCHWAŁA NR 315/06
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 7 marca 2006 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2005

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) przekazuje się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2005 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd:

 

1. Franciszek Budrowski

 

2. Cecylia Waszkiewicz

 

3. Kazimierz Stasiulewicz

 

4. Irena Horczak

 

5. Zbigniew Tochwin

Załącznik

do uchwały Nr 315/06

Zarządu Powiatu Sokólskiego

z dnia 07 marca 2006r.

w sprawie rocznego sprawozdania

z wykonania budżetu

Powiatu Sokólskiego za rok 2005

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO

ZA ROK 2005

 

 

Sprawozdanie zawiera:

 

1. Dochody

 

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi                                       41 856 189 zł.

2/ wykonanie                                                                                 40 262 150 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi                                       41 677 580 zł.

2/ wykonanie                                                                                38 626 806zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2005, zgodnie

 z załącznikiem Nr 3.

 

 

Pliki: