Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2015 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2015 r. Untitled

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2015 r.

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626, 1877 i z 2015 r. poz. 238, 532) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za dwa kwartały 2015 r.

I . Dochody

1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2015 61 478 690,00 zł,

2. Plan dochodów po zmianach 65 053 530,95 zł,

3.Wykonanie dochodów za II kwartały 32 413 826,32 zł.

II. Wydatki

1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2015 61 929 610,00,

2. Plan wydatków po zmianach 67 308 796,95,

3. Wykonanie wydatków za II kwartały 26 587 495,43 zł.

III. Deficyt /nadwyżka

1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2015 450 920,00 zł,

2. Deficyt po zmianach 2 255 266,00 zł,

3. Nadwyżka za II kwartały 5 826 330,89 zł.

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 11 333 663,95 zł.

V. Zobowiązania 7 500 000,00 zł.

Va. Poręczenie 432 964,46.

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty

niepodatkowych należności budżetowych 36 623,93 zł.

Sokółka, dnia 27 lipca 2015 r.

Zarząd

1. Piotr Rećko…………........................................

2. Jerzy Białomyzy................................................

3. Kazimierz Łabieniec.........................................

4. Alicja Rysiejko.................................................

5. Krzysztof Szczebiot..........................................