Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015 r.

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015 r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626, 1877 i z 2015 r. poz. 238) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za cztery kwartały 2014 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2015 61 478 690,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach 63 016 081,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za I kwartał 17 733 525,38 zł.

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2015 61 929 610,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach 65 271 347,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za I kwartał 12 559 617,33 zł.

 

III. Deficyt /nadwyżka

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2015 450 920,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach 2 255 266,00 zł,

 3. Nadwyżka za I kwartał 5 173 908,05 zł.

 

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 10 222 263,02 zł.

 

V. Zobowiązania 7 500 000,00 zł.

 

Va. Poręczenie 435 996,32 zł.

           

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty niepodatkowych należności budżetowych 9 320,43 zł.

 

 

Sokółka, dnia 20 kwietnia 2015 r.                            

           

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Piotr Rećko

.................................

 

2.      Jerzy Białomyzy

.................................

 

3.      Kazimierz Łabieniec

.................................

 

4.      Alicja Rysiejko

.................................

 

5.      Krzysztof Szczebiot

…………………….