Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2014 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2014 r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146 i 1626) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za cztery kwartały 2014 roku:

 

I . Dochody

 

1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 55 392 369,00 zł,

2. Plan dochodów po zmianach 74 780 472,36 zł,

3.Wykonanie dochodów za IV kwartały 74 131 647,44 zł.

 

II. Wydatki

 

1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 55 007 538,00 zł,

2. Plan wydatków po zmianach 77 102 946,36 zł,

3. Wykonanie wydatków za IV kwartały 72 893 328,69 zł.

 

III. Deficyt /nadwyżka

 

1. Nadwyżka planowana zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 384 831,00 ,

2. Deficyt po zmianach 2 322 474,00 zł,

3. Nadwyżka za IV kwartały 1 238 318,75 zł.

 

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 4 157 147,65 zł.

 

V. Zobowiązania 7 500 000,00 zł.

 

Va. Poręczenie  438 994,87 zł.

 

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty niepodatkowych należności budżetowych 35 997,80 zł.

 

Sokółka, dnia 17 lutego 2015 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Piotr Rećko

.................................

 

2.      Jerzy Białomyzy

.................................

 

3.      Kazimierz Łabieniec

.................................

 

4.      Alicja Rysiejko

.................................

 

5.      Krzysztof Szczebiot

.................................