Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2014 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartał 2014r

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartał 2014r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za trzeci kwartał 2014 roku:

 

I . Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 55 392 369,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach 65 200 824,99 zł,

3.      Wykonanie dochodów za III kwartał 49 701 770,22 zł.

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 55 007 538,00 zł,

2.      Plan wydatków po zmianach 66 284 919,99 zł,

3.      Wykonanie wydatków za III kwartał 40 999 904,99 zł.

III. Deficyt /nadwyżka

 

1.      Nadwyżka planowana zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 384 831,00 zł,

2.      Deficyt po zmianach 1 084 095,00 zł,

3.      Nadwyżka za III kwartał 8 701 865,23 zł.

 

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 12 934 107,74 zł.

 

V. Zobowiązania 7 500 000,00 zł.

 

Va. Poręczenie  439 084,57 zł.

 

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty niepodatkowych należności budżetowych 21 803,44 zł.

 

Sokółka, dnia 29 października 2014 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................