Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartał 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel

Informacja Zarządu Powiatu  Sokólskiego o wykonaniu  budżetu za II kwartał 2014r.

 

Na  podstawie  art. 37 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379 i 911) Zarząd  Powiatu  Sokólskiego przedstawia  do publicznej wiadomości  kwartalną informację o wykonaniu budżetu  za  drugi kwartał 2014 roku:

 

I . Dochody

 

     1. Plan  dochodów  zgodnie z uchwałą  budżetową na rok 2014           55 392 369,00 zł,

     2. Plan dochodów  po zmianach                                                             64 145 364,00 zł,

     3.Wykonanie dochodów za II  kwartał                                                               31 890 333,23 zł.

II. Wydatki

 

    1. Plan wydatków zgodnie  z uchwałą  budżetową  na rok 2014                        55 007 538,00 zł,

    2. Plan wydatków  po zmianach                                                              64 886 369,00 zł,

    3. Wykonanie wydatków za II kwartał                                                     26 979 591,66 zł.

III. Deficyt /nadwyżka

 

    1. Nadwyżka planowana zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014         384 831,00 zł,

    2. Deficyt po zmianach                                                                                 741 005,00 zł,

    3. Nadwyżka  za  II  kwartał                                                                     4 910 741,57 zł.

 

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe                                           9 534 814,45 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                         7 500 000,00 zł.

Va. Poręczenie                                                                                               442 149,75 zł.         

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty

 niepodatkowych należności budżetowych                                                    17 133,08 zł.

 

 

Sokółka, dnia 28 lipca 2014r.

 

Zarząd

 

1. Franciszek Budrowski......................................

2. Alicja Rysiejko................................................

3. Sławomir Kraśnicki...........................................

4. Aleksy Oleksza..................................................

5. Czesław  Poskrobko..........................................