Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2013

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2013 Informacja

 

 

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu Powiatu Sokólskiego

za rok 2013

  

Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za rok 2013:

 

I . Dochody

 

1.  Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 - 63 172 509,00 zł,

2.  Plan dochodów po zmianach - 60 801 270,00 zł,

-  dochody bieżące - 55 701 823,00 zł

-  dochody majątkowe - 5 099 447,00 zł

3.  Wykonanie dochodów za rok 2013 - 59 597 149,57

-  dochody bieżące - 55 597 403,92 zł

-  dochody majątkowe - 3 999 745,65 zł

II. Wydatki

 

1.  Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 - 63 753 143,00 zł,

2.  Plan wydatków po zmianach - 61 381 904,00 zł,

-  wydatki bieżące - 54 459 889,00 zł,

-  wydatki majątkowe - 6 922 015,00 zł

3.  Wykonanie wydatków za rok 2013 - 57 958 141,23 zł.

-  wydatki bieżące - 52 372 336,21 zł,

-  wydatki majątkowe - 5 585 805,02 zł.

III. Deficyt

 

1.  Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 - 580 634,00 zł,

2.  Deficyt po zmianach - 580 634,00 zł,

3.  Nadwyżka za rok 2013 (różnica między dochodami i wydatkami) - 1 639 008,34 zł.

 

IV. Zobowiązania: 10 831 679,81 zł,

-  zobowiązania Powiatu Sokólskiego - 7 500 000,00 zł

 w tym wymagalne - 0,00 zł

-  zobowiązania ZOZ –ów - 1 572 651,74 zł

 w tym wymagalne - 650 953,15 zł.

 

V. Środki z budżetu Unii Europejskiej  

 uzyskane na wniosek Zarządu Powiatu  - 1 251 971,69 zł.

 

VI. Dotacje :

 

 1/ otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

1.

Gmina Suchowola

 

120 556,23

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ,

 -dofinansowanie orkiestry młodzieżowej,

-dofinansowanie wyjazdów młodzieży na zawody sportowe

- inwestycje drogowe,

 

2.

Gmina Sokółka

 

124 977,23

- remonty i inwestycje drogowe,

3.

Gmina Dąbrowa Białostocka

409 539,00

- inwestycje drogowe

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

4.

Gmina Kuźnica Białostocka

9 576,00

- częściowe pokrycie kosztów budowy lądowiska przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce,

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

5.

Gmina Nowy Dwór

 

4 000,00

-dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej ,

6.

Gmina Janów

 

267 609,00

- inwestycje drogowe

7.

Gmina Sidra

190 493,00

-dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej ,

- inwestycje drogowe

 

 

Ogółem:

 

1 126 750,46

 

 

 

2/ udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2013

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

1.

Gmina Dąbrowa Białostocka

18 000,00

- dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej,

-dożynki

2.

Gmina Nowy Dwór

326 652,40

- inwestycje na drogach powiatowych

3.

Powiat w Krasnymstawie

1 053,70

- rodziny zastępcze

 

4.

 

Powiat Białostocki

 

219 429,68

- placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

5.

 

Miasto Białystok

 

155 923,69

- placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

-rodziny zastępcze

 

6.

 

Powiat Brodnicki

 

24 291,36

 

- placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 

 

Ogółem:

 

 

745 350,83

 

 

VII. Powiat Sokólski w 2013 roku nie udzielił z budżetu Powiatu poręczenia.

Powiat nadal posiada poręczenie udzielone w 2008 r. na kwotę 448 180,16 zł dla SP ZOZ w Sokółce na zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013

 

- takie zdarzenia nie wystąpiły

 

IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2013.

 

1. Gospodarstwo Szklarniowe Adam Wilczewski

 

X. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2013 r. przez Starostę Sokólskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych to kwota 2 169 846,46 przeznaczona na:

 a) organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

 b) wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wypłatę środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

 c) likwidację barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych SP ZOZ w Sokółce w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się.

 Pomocy udzielono następującym podmiotom:

1. Specjalistyczno-Lekarski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

2. Stacja Paliw Dorota Stasiełuk,

3. BIESIADA WESELNA Bienasz i Wspólnicy spółka jawna,

4. Sprzedaż artykułów przemysłowych -chemii niemieckiej Ewelina Łabieniec,

5. Zakład Usług Leśnych "DĄB" Paweł Żaworonek,

6. Wyrób pomników Dariusz Śpiewak,

7. Usługi solarium Alicja Bałdowska,

8. Produkcja obuwia, usługi szewskie, kaletnicze i tapicerskie Natalia Sapkowska,

9. Auto Części Moto Serwis Krzysztof Krzywicki,

10. Kwiaciarnia "Maciejka" Urszula Asanowicz,

11. VegaCom Paweł Malesza,

12. Transport Ciężarowy Antoni Maksymowicz,

13. Wulkanizatorstwo Mirosław Sewastianik,

14. Bartosz Czyżewski,

15. Obsługa Finansowo - Księgowa Firm "Probus" s.c.,

16. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Konar" Wojciech Stasiełuk,

17. ASTEC Piotr,

18. „Karczma pod Sokołem" Cezary Mizer,

19. A.B.SPAW-M Andrzej Buczyński,

20. TRANS-KOP BIS Emil Jackiewicz,

21. Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.,

22. KAZBUD SMG Kazimierz Sapkowski,

23. Agroturystyka, opieka nad osobami starszymi Małgorzata Dolistowska,

24. Stacja Paliw Krysztopik M., Krzysztopik R. sp.j.,

25. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczalnia Sp. z o.o.,

26. Fundacja AKADEMIA SPORTU FALKON SOKÓŁKA,

27. SIGMA Sp. Jawna,

28. Elżbieta Buczyńska,

29. Julita Szydłowska,

30. Spółdzielnia Osiedle Bema,

31. Centrum Hipokrates Sp. z o.o.,

32. Magdalena Agnieszka Klocek,

33. Marcin Sawicki,

34. PHU IGLOTERM Jerzy Joszczyk,

35. Usługi spawalnicze i ślusarskie Krzysztof Skawiński,

36. Zakład Wyrobów Gumowych "GENES" Eugeniusz Mieczkowski,

37. Anna Grecka,

38. Dariusz Grabowicz,

39. Urszula Potocka,

40. Artur Sadkowski,

41. Firma Produkcyjna Aleksander Marczyk,

42. Emilia Lengiewicz,

43. Justyna Amielan,

44. Biasona Marek Bruzgo,

45. Warsztat samochodowy Przemysław Ostaszewski,

46. Indywidualna Praktyka Dentystyczna,

47. Andrzej Jakubowski,

48. Marzanna Adamowicz,

49. Bank Spółdzielczy,

50. Sylwia Mizer,

51. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "BUDOMIX" Sławomir Cymbor,

52. Joanna Radulska,

53. PHU "ACTIVE NATURAL" Teresa Korecka,

54. Idealan sj Piekarski Wysztygiel,

55. Prace budowlane i wykończeniowe Wojciech Ratkiewicz,

56. Agnieszka Zubielik,

57. Piotr Borowski,

58. G&G Synergia s.c.,

59. Katarzyna Makuś,

60. Warsztat samochodowy Jan Harasiuk,

61. Zakład stolarski Grzegorz Milewski,

62. Zakład Usług Wodnych i Melioracji Sp. z o.o.,

63. Salon Piękności ELLA Elżbieta Raube,

64. Krzysztof Osakowicz,

65. Adam Deresz,

66. Paulina Czechowicz,

67. VELDOM,

68. Przemysław Ignatowicz,

69. Wiesław Henryk Filkiewicz,

70. Usługi Remontowo - Budowlane Mirosław Masełbas,

71. Punkt Gastronomiczny Elżbieta Dudziuk,

72. Adrian Bogusławski,

73. Sklep z upominkami i bielizną Joanna Burak,

74. Paweł Sieńko,

75. LECH-BUD Leszek Kułak,

76. Sklep z elektrycznym sprzętem gospodarstwa domowego Mariusz Roszkowski,

77. Warsztat samochodowo-motocyklowy Damian Marcińczyk,

78. Rafał Kiejko,

79. Dach Maciej Jakimowicz,

80. OSTROVIA Sp.j. M.Trwoga, M.Trwoga,

81. P.H.U. EMAS,

82. Firma Handlowo-Usługowa "MAGNA" Małgorzata Kułak,

83. Stanisław Makarewicz,

84. Michał Baranowski,

85. Rafał Kulfan,

86.  Danuta Janina Prokorym,

87. OLI WER BUD Zakład Remontowo-Budowlany,

88. STOLMARIK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe P. Ciupa w Białymstoku,

89. Marcin Bieniusiewicz,

90. P.H.U. HYDRO-SAN Jan Lulewicz,

91. ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO i C.O. Bogusław Piekut,

92. Zakład Murarski Wincenty Krahel sp. j. w Dąbrowie Białostockiej,

93. Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze Sidor i Wspólnik spółka jawna,

94. Sprzedaż obuwia i wyrobów skórzanych Andrzej Krzysztof Chudecki,

95.  Nefretete SPA Helena Milewska-Cieślewicz,

96.  ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO i C.O. Bogusław Piekut,

97.  Przdsiębiorstwo Wielobranżowe MAREK Marek Mikutowicz,

98.  P.H.U. HYDRO-SAN Jan Lulewicz,

99.  Marek Burel,

100. Michał Gabrel,

101. Justyna Białous,

102. Wies-Bud Usługi Ogólnobudowlane Wiesław Rydzewski,

103. Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze Sidor i Wspólnik spółka jawna,

104. METALOPLASTYKA Stanisław Piasecki,

105. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jerzy Jacewicz,

106. Zmechanizowane prace ziemne Karol Adamowicz,

107. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce,

108. Sprzedaż odzieży używanej Aneta Kirejczyk.

 

Sokółka, dnia 28 maja 2014 r.

 

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................