Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2014 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2014 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2014 r

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2014 r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał 2014 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 55 392 369,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach 58 137 845,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za I kwartał 18 053 929,54 zł.

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 55 007 538,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach 57 753 014,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za I kwartał 13 762 194,73 zł.

III. Deficyt /nadwyżka

 

 1. Nadwyżka planowana zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2014 384 831,00 zł,

 2. Nadwyżka po zmianach 384 831,00 zł,

 3. Nadwyżka za I kwartał 4 291 734,81 zł.

 

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 8 701 586,87 zł.

 

V. Zobowiązania 7 500 000,00 zł.

Va. Poręczenie  445 181,61 zł.

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty  niepodatkowych należności budżetowych 13 917,08 zł.

 

Sokółka, dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................

 

Pliki: