Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2013 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2013 r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za cztery kwartały 2013 roku:

 

I . Dochody

 

1.       Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 63 172 509,00 zł,

2.       Plan dochodów po zmianach 60 801 270,00 zł,

3.       Wykonanie dochodów za IV kwartały 59 597 149,57 zł.

II. Wydatki

 

1.       Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 63 753 143,00 zł,

2.       Plan wydatków po zmianach 61 381 904,00 zł,

3.       Wykonanie wydatków za IV kwartały 57 958 141,23 zł.

III. Deficyt /nadwyżka

 

1.       Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 580 634,00 zł,

2.       Deficyt po zmianach 580 634,00 zł,

3.       Nadwyżka za IV kwartały 1 639 008,34 zł.

 

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 3 274 418,04 zł.

 

V. Zobowiązania 7 500 000,00 zł.

 

Va. Poręczenie 448 180,16 zł.

 

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty niepodatkowych należności budżetowych  3 797,09 zł.

 

 

Sokółka, dnia 21 lutego 2014 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................