Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2013 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2013 r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2013 roku:

 

I . Dochody

 

1.       Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 63 172 509,00 zł,

2.       Plan dochodów po zmianach 60 562 203,00 zł,

3.       Wykonanie dochodów za III kwartały 46 468 099,39 zł.

II. Wydatki

 

1.       Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 63 753 143,00 zł,

2.       Plan wydatków po zmianach 61 142 837,00 zł,

3.       Wykonanie wydatków za III kwartały 41 050 215,65 zł.

III. Deficyt /nadwyżka

 

1.       Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 580 634,00 zł,

2.       Deficyt po zmianach 580 634,00 zł,

3.       Nadwyżka za III kwartały 5 417 883,74 zł.

 

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 6 953 885,42 zł.

 

V. Zobowiązania 6 875 000,00 zł.

 

Va. Poręczenie 463 532,93 zł.

 

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty niepodatkowych należności budżetowych 581,09 zł.

 

 

Sokółka, dnia 25 października 2013 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................