Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2013 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2013r

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2013r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28,poz.146 Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. Nr 242, poz. 1456, Nr 245, poz. 1530,Nr 246, poz. 1548) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za dwa kwartały 2013 roku:

 

I . Dochody

 

1        Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 63 172 509,00 zł,

2        Plan dochodów po zmianach 60 669 439,00 zł,

3        Wykonanie dochodów za II kwartały 30 632 942,40 zł .

II. Wydatki

 

1        Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 63 753 143,00 zł,

2        Plan wydatków po zmianach 61 250 073,00 zł,

3        Wykonanie wydatków za II kwartały 26 792 501,34 zł.

III. Deficyt /nadwyżka

 

1        Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 580 634,00 zł,

2        Deficyt po zmianach 580 634,00 zł,

3        Nadwyżka za II kwartały 3 840 441,06 zł.

 

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 5 861 109,59 zł.

 

V. Zobowiązania 7 010 000,00 zł.

 

Va. Poręczenie 466 981,26 zł.

 

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty niepodatkowych należności budżetowych 581,09 zł.

 

 

 

Sokółka, dnia 31 lipca 2013r. 

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................