Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013 r

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013 r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28,poz.146 Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. Nr 242, poz.1456, Nr 245, poz.1530, Nr 246, poz.1548) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał 2013 roku:

 

I . Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 63 172 509,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach 65 826 562,00 zł,

3.      Wykonanie dochodów za I kwartał 17 409 076,79 zł .

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 63 753 143,00 zł,

2.      Plan wydatków po zmianach 66 407 196,00 zł,

3.      Wykonanie wydatków za I kwartał 13 745 425,43 zł.

III. Deficyt /nadwyżka

 

1.      Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 580 634,00 zł,

2.      Deficyt po zmianach 580 634,00 zł,

3.      Nadwyżka za I kwartał 3 663 651,36 zł,

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 5 562 028,26 zł.

 

V. Zobowiązania  7 449 032,00 zł.

 

Va. Poręczenie 470 392,11 zł

 

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty niepodatkowych należności budżetowych 581,09 zł.

 

Sokółka, dnia 25 kwietnia 2013 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................