Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2012 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2012 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2012r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28,poz.146 Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. Nr 242, poz.1456, Nr 245, poz.1530, Nr 246, poz.1548) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za cztery kwartały 2012 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 61 215 147,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach 55 641 455,40 zł,

 3.Wykonanie dochodów za IV kwartały 55 752 331,30zł .

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 62 913 465,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach 56 426 968,40 zł,

 3. Wykonanie wydatków za IV kwartały 54 976 309,57 zł.

III. Deficyt /nadwyżka

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 1 698 318,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach 785 513,00 zł,

 3. Nadwyżka za IV kwartały 776 021,73 zł,

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 4 212 513,55 zł.

 

V. Zobowiązania 8 090 032,00 zł.

 

Va. Poręczenie 473 765,47 zł

 

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty niepodatkowych należności budżetowych 400,06 zł.

 

 

Sokółka, dnia 19 lutego 2013r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................