Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011
(załączniki do pobrania w formacie pdf) UCHWAŁA NR 100 /2012

UCHWAŁA NR 100 /2012

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO 

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28,poz.146 Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1.Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................

 

 

Załącznik

do uchwały Nr 100/2012

Zarządu Powiatu Sokólskiego

w sprawie sprawozdania z wykonania

budżetu Powiatu Sokólskiego

za rok 2011

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO

ZA ROK 2011

 

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi 69 843 164,00 zł,

2/ wykonanie 70 270 309,13 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi 73 465 907,00 zł,

2/ wykonanie 70 160 484,66 zł.

 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011, zgodnie

 z załącznikiem Nr 4.

Pliki: