Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2012 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2012 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2012 r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28,poz.146 Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za dwa kwartały 2012 roku:

 

I . Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 61 215 147,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach 61 410 943,00 zł,

3.      Wykonanie dochodów za II kwartały 30 637 710,65 zł .

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 62 913 465,00 zł,

2.      Plan wydatków po zmianach 63 147 501,00 zł,

3.      Wykonanie wydatków za II kwartały 26 216 928,58 zł.

III. Deficyt /nadwyżka

 

1.      Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 1 698 318,00 zł,

2.      Deficyt po zmianach 1 736 558,00 zł,

3.      Nadwyżka za II kwartały 4 420 782,07 zł.

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 8 214 182,22 zł.

 

V. Zobowiązania 9 554 032,00 zł.

 

Va. Poręczenie 486 171,56 zł

 

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty niepodatkowych należności budżetowych 400,06 zł.

 

 

Sokółka, dnia 30 lipca 2012 r.

 

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................