Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za I kwartał 2012 r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał 2012 roku:

 

I . Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 61 215 147,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach 61 397 178,00 zł,

3.      Wykonanie dochodów za I kwartał 17 781 593,85 zł .

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 62 913 465,00 zł,

2.      Plan wydatków po zmianach 63 095 496,00 zł,

3.      Wykonanie wydatków za I kwartał 13 181 196,29 zł.

III. Deficyt /nadwyżka

 

1.      Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2012 1 698 318,00 zł,

2.      Deficyt po zmianach 1 698 318,00 zł,

3.      Nadwyżka za I kwartał 4 600 397,56 zł.

IV. Należności i wybrane aktywa finansowe 8 748 809,63 zł.

 

V. Zobowiązania 10 286 032,00 zł.

 

Va. Poręczenie 489 771,90 zł

 

VI. Udzielone umorzenia, bonifikaty niepodatkowych należności budżetowych 400,06 zł.

 

 

Sokółka, dnia 27 kwietnia 2012r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................