Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Informacja

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu Powiatu Sokólskiego

za rok 2011

 

            Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za rok 2011:

 

I . Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 63 047 777,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach 69 843 164,00 zł,

-       dochody bieżące 53 230 687,00 zł

-       dochody majątkowe 16 612 477,00 zł

3.      Wykonanie dochodów za rok 2011 70 270 309,13 zł .

-       dochody bieżące 54 096 879,46 zł

-       dochody majątkowe 16 173 429,67 zł

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 69 315 908,00 zł,

2.      Plan wydatków po zmianach 73 465 907,00 zł,

-       wydatki bieżące 53 020 721,00 zł,

-       wydatki majątkowe 20 445 186,00 zł

3.      Wykonanie wydatków za rok 2011 70 160 484,66 .

-       wydatki bieżące 50 190 704,15 zł,

-       wydatki majątkowe 19 969 780,51 zł.

III. Deficyt

 

1.      Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 6 268 131,00 zł,

2.      Deficyt po zmianach 3 622 743,00 zł,

3.      Nadwyżka za rok 2011(różnica między dochodami i wydatkami) 109 824,47 zł.

 

IV. Zobowiązania: 14 418 675,87 zł,

 

-       zobowiązania Powiatu Sokólskiego 11 010 032,00 zł

 w tym wymagalne 0,00 zł

-       zobowiązania ZOZ –ów 3 408 643,87 zł.

 w tym wymagalne 1 476 576,02 zł

 

 

V. Środki z budżetu Unii Europejskiej

 uzyskane na wniosek Zarządu Powiatu 1 711 077,40 zł.

 

VI. Dotacje :

 

 1/ otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011

 

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

1.

Gmina Suchowola

 

2 377 622,80

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ,

 -dofinansowanie orkiestry młodzieżowej,

-dofinansowanie wyjazdów młodzieży na zawody sportowe

- remonty i inwestycje drogowe,

2.

Gmina Sokółka

 

83 874,00

- zakup wyposażenia dla SP ZOZ w Sokółce,

- remonty i inwestycje drogowe,

3.

Gmina Dąbrowa Białostocka

918 267,80

- remonty i inwestycje drogowe

-dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

4.

Gmina Kuźnica Białostocka

9 392,00

- zakup wyposażenia dla SP ZOZ w Sokółce,

- inwestycje drogowe,

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

5.

Gmina Szudziałowo

 

50 000,00

-remonty drogowe

6.

Gmina Korycin

 

38 950,00

- inwestycje drogowe

7.

Gmina Janów

 

807 350,40

- inwestycje i remonty drogowe

8.

Gmina Sidra

6 570,00

-dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej ,

-dofinansowanie inwestycji drogowych

9.

Powiat Wałbrzyski

 

4 782,60

- rodziny zastępcze

10.

Miasto Łódź

 

27 669,60

- rodziny zastępcze

11.

Miasto Białystok

 

25 534,08

- rodziny zastępcze

12.

Marszałek Województwa Podlaskiego

800 000,00

-dofinansowanie budowy hali sportowej przy ZS w Dąbrowie Białostockiej

 

Ogółem:

 

5 150 013,28

 

 

2/ udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2011

 

Lp.

Wyszczególnienie

 Kwota w zł

Przeznaczenie

 

1.

 

Gmina Dąbrowa Białostocka

 

1 631 730,35

 

- dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej,

-dofinansowanie inwestycji drogowych,

 

2.

 

Gmina Korycin

 

4 415 036,00

 

-dofinansowanie inwestycji drogowych

 

3

 

Powiat Zambrowski

 

240 909,68

 

-placówki opiekuńczo –wychowawcze

 

4.

 

Powiat w Krasnymstawie

 

2 254,30

 

- rodziny zastępcze

 

5.

 

Powiat Białostocki

 

167 858,22

 

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

6.

 

Miasto Białystok

 

736 196,24

-placówki opiekuńczo –wychowawcze, rodziny zastępcze

 

7.

 

Powiat Brodnicki

 

45 601,36

 

- placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 

8.

 

Powiat Augustowski

 

7 905,60

 

- rodziny zastępcze

 

9.

 

Gmina Suchowola

 

28 000,00

-dofinansowanie dożynek powiatowych,

-dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania jednostce OSP w Suchowoli

 

10.

 

Gmina Sokółka

 

2 500,00

-dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostce OSP w Starej Kamionce

 

 

Ogółem:

 

 

7 277 991,75

 

 

VII. Powiat Sokólski w 2011 roku nie udzielił z budżetu Powiatu poręczenia.

Powiat nadal posiada poręczenie udzielone w 2008r. na kwotę 493 372,24 zł dla SP ZOZ w Sokółce na zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

 

VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011

 

- takie zdarzenia nie wystąpiły

 

IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2011

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2011r. przez Starostę Sokólskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydatkowano kwotę 1 290 239,74 z przeznaczeniem na:

a) organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

b) wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wypłatę środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

1.      Adam Geniusz,

2.      Sprzedaż artykułów spożywczych, przemysłowych i wyrobów cukierniczych Magdalena Patrycja Lewkowicz,

3.      Agata Bałakier,

4.      Produkcja brykietu i innych materiałów opałowych z biomasy Mariusz Litwinko,

5.      Usługi remontowo – budowlane Wiesław Odyniec,

6.      Sprzedaż części do maszyn i ciągników rolniczych Adam Sidor,

7.      Sprzedaż części i akcesoriów samochodowych Dorota Tarasewicz,

8.      Sprzedaż artykułów kosmetycznych, galanteryjnych, biżuterii Karolina Beata Boszko,

9.      Sokółka Okna i Drzwi S.A.,

10.  Antoni Wojszel,

11.  Tomasz Świetlicki,

12.  Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Grzonkowski,

13.  P.P.H.U. EMER,

14.  SADROL,

15.  Centrum Rzeczoznawstwa i Konsultingu DARTECH,

16.  RUBIKON,

17.  AGMA D. Krzywicki B. Paszko s.c.,

18.  Elżbieta Minkiewicz,

19.  Biesiada Weselna Bienasz i Wspólnicy sp.j.,

20.  SIGMA,

21.  MEMO,

22.  BARTEK,

23.  STEELER,

24.  PPHU KRYSPOL,

25.  „Minutka” Stanisław Gajlewicz,

26.  Tatiana Sosnowska,

27.  Dorota Reut,

28.  TechNet – Usługi Informatyczne Dawid Puzanowski,

29.  PUH KAMPOL Barbara Szymczyk,

30.  Joanna Chmielewska,

31.  AGIS Andrzej Pyłko,

32.  Magdalena Urszula Kamińska,

33.  Zenon Kirpsza,

34.  Wiesław Gibowicz,

35.  Katarzyna Urbańska,

36.  Piotr Rećko,

37.  Agnieszka Pacuk,

38.  Mariusz Kirpsza,

39.  IGNIS,

40.  Paweł Chomko,

41.  Paweł Żuk,

42.  Marta Makarewicz,

43.  Mateusz Dąbrowski,

44.  Fabryka Reklam s.c.,

45.  Karol Dechnik,

46.  Firma „PODLASIE” Dariusz Karpiński,

47.  Andrzej Konstańczuk,

48.  A.B. SPAW-M Andrzej Buczyński,

49.  ROGAS Stacja LPG Paweł Rogalski,

50.  Sklep z artykułami dziecięcymi Elżbieta Michałowska,

51.  FHU JP-AUTO Janusz Pawłowski,

52.  Usługi remontowo-budowlane Piotr Sanik,

53.  Krzysztof Sawicki,

54.  Biebrzańskie Przedsiębiorstwo Nasienno – Handlowe ‘KŁOS” w Dąbrowie Białostockiej,

55.  Piotr Olszko,

56.  Naprawa Aut Powypadkowych Mariusz Woronowicz,

57.  Przemysław Żuk,

58.  Usługi remontowo – Budowlane Kamil Kotuk,

59.  Usługi remontowo – budowlane Tomasz Pużuk,

60.  Michał Jurczenia,

61.  EASTWOOD Karol Szuchnicki,

62.  Artur Roszkowski,

63.  Bogdan Całus,

64.  Firma Handlowo – Usługowa Leszek Budnik,

65.  Tomasz Lingo,

66.  Woronowicz usługi remontowo – budowlane,

67.  Ewa Baranowska,

68.  Ewa Zalewska,

69.  Geo-Inwest Łukasz Moździerski,

70.  PHU IGLOTERM SOKÓŁKA Jarosław Joszczyk,

71.  Wytwarzanie Wyrobów Cukierniczych „SĘKACZE” w Suchowoli,

72.  Usługi Leśne Paweł Żaworonek,

73.  usługi Remontowo – Budowlane Daniel Budnik,

74.  CONRAD Piotr Miękisz,

75.  ASTEC Piotr Jaworowicz.

 

Sokółka, dnia 16 maja 2012 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................