Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2011r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2011r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2011r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28,poz.146 Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za cztery kwartały 2011 roku:

 

I . Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 63 047 777,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach 69 843 164,00 zł,

3.      Wykonanie dochodów za IV kwartały 70 270 309,13 zł .

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 69 315 908,00 zł,

2.      Plan wydatków po zmianach 73 465 907,00 zł,

3.      Wykonanie wydatków za IV kwartały 70 160 484,66 zł.

III. Deficyt/nadwyżka

 

1.      Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 6 268 131,00 zł,

2.      Deficyt po zmianach 3 622 743 ,00 zł,

3.      Nadwyżka za IV kwartały 109 824,47 zł.

IV. Należności 7 087 692,35 zł.

V. Zobowiązania 11 010 032,00 zł.

Va. Poręczenie  493 372,24 zł

VI. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych 241,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 21 lutego 2012 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................