Informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2011 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 44/2011 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
GGSSS SGS

UCHWAŁA NR 44 /2011

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz.835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726) oraz Uchwały Nr XXXII/286/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2011 r. zawiera:

1.      Zestawienie dochodów Powiatu, które stanowi załącznik nr 1.

2.      Zestawienie wydatków Powiatu, które stanowi załącznik nr 2.

3.      Zestawienie przychodów i rozchodów, które stanowi załącznik nr 3.

4.      Informację opisową, która stanowi załącznik nr 4.

5.      Informację opisową i tabelaryczną określającą stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową, która stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze stanowi załącznik nr 6.

§ 3. Informację przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................

 

 

Pliki: