Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2011 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2011 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2011 r.

 

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za dwa kwartały 2011 roku:

 

I . Dochody

 

1.      Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 63 047 777,00 zł,

2.      Plan dochodów po zmianach 67 929 895 ,00 zł,

3.      Wykonanie dochodów za II kwartały 33 265 588,54 zł .

 

II. Wydatki

 

1.      Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 69 315 908,00 zł,

2.      Plan wydatków po zmianach 71 566 322,00 zł,

3.      Wykonanie wydatków za II kwartały 25 875 223,62 zł.

 

III. Deficyt /nadwyżka

 

1.      Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011 6 268 131,00 zł,

2.      Deficyt po zmianach 3 636 427,00 zł,

3.      Nadwyżka za II kwartały 7 390 364,92 zł.

 

IV. Należności 11 726 859,43 zł.

 

V. Zobowiązania 10 014 032,00 zł.

 

VI. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych -

 

 

 

Sokółka, dnia 27 lipca 2011 r.                                   

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1.      Franciszek Budrowski

.................................

 

2.      Alicja Rysiejko

.................................

 

3.      Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4.      Aleksy Oleksza

.................................

 

5.      Czesław Poskrobko

.................................