Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2010 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2010 r. Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2010 r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123,poz.835 i Nr 152,poz.1020) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za cztery kwartały 2010 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 62 080 572,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach 62 906 843,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za IV kwartały 62 120 669,70 zł .

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 69 779 443,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach 70 391 294,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za IV kwartały 65 582 378,38 zł.

 

III. Deficyt /nadwyżka

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 7 698 871,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach 7 484 451,00 zł,

 3. Deficyt za IV kwartały 3 461 708,68 zł.

 

IV. Należności 7 350 825,83 zł.

 

V. Zobowiązania 11 410 032,00 zł.

 

VI. Udzielona bonifikata 241,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 24 lutego 2011 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Alicja Rysiejko

.................................

 

3. Sławomir Kraśnicki

.................................

 

4. Aleksy Oleksza

.................................

 

5. Czesław Poskrobko

.................................