Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2010 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2010 r. Kwartalna informacja

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za III kwartały 2010 r.

 

            Na podstawie art. 37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123,poz.835 i Nr 152, poz.1020) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2010 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 62 080 572,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach 62 550 417,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za III kwartały 48 883 311,43 zł.

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 69 779 443,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach 71 939 118,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za III kwartały 47 229 328,63 zł.

 

III. Deficyt /nadwyżka

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 7 698 871,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach 9 388 701,00 zł,

 3. Nadwyżka za III kwartały 1 653 982,80 zł.

 

IV. Należności 7 314 149,20 zł.

 

V. Zobowiązania  5 570 990,00 zł.

 

VI. Udzielona bonifikata 241,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 29 października 2010 r.

 

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................