Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010 r. Kwartalna informacja

 

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010 r.

 

Na podstawie art. 37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał 2010 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 62 080 572,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach 62 248 006,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za I kwartał 15 966 662,28 zł .

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 69 779 443,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach 72 654 197,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za I kwartał 12 076 290,73 zł.

 

III. Deficyt /nadwyżka

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 7 698 871,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach 10 406 191,00 zł,

 3. Nadwyżka za I kwarta 3 890 371,55 zł.

 

IV. Należności 11 311 676,65 zł.

 

V. Zobowiązania 6 712 970,00 zł.

 

VI. Udzielona bonifikata 241,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 26 kwietnia 2010r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................