Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2009 r. Kwartalna informacja

 

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2009r.

 

            Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, oraz z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009r. Nr 19,poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za cztery kwartały 2009 roku:

 

I . Dochody

 

1.       Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009 51 943 800,00 zł,

2.       Plan dochodów po zmianach 66 189 585,00 zł,

3.       3.Wykonanie dochodów za IV kwartały 66 063 099,29 zł .

 

II. Wydatki

 

1.       Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009 58 126 730,00 zł,

2.       Plan wydatków po zmianach 70 713 414,00 zł,

3.       Wykonanie wydatków za IV kwartały 67 212 509,07 zł.

 

III. Deficyt /nadwyżka

 

1.       Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009 6 182 930,00 zł,

2.       Deficyt po zmianach 4 523 829,00 zł,

3.       Deficyt za IV kwartały 1 149 409,78 zł.

 

IV. Należności  8 752 273,06 zł.

 

V. Zobowiązania  7 300 000,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 23 lutego 2010 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................