Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2009 r. Kwartalna informacja

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za III kwartały 2009 r.

 

            Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19,poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2009 roku:

 

I. Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009                        51 943 800,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     63 294 841,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za III kwartały                                                        48 987 335,91 zł .

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009                        58 126 730,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     70 049 337,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za III kwartały                                                       48 484 690,21 zł.

 

III. Deficyt /nadwyżka

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009                   6 182 930,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                  6 754 496,00 zł,

 3. Nadwyżka za III kwartały                                                                          502 645,70 zł.

 

IV. Należności                                                                                              8 559 148,86 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                           7 870 300,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 23 października 2009 r.

 

Z a r z ą d:

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

3. Jan Grabala

.................................

4. Czesław Poskrobko

.................................

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................