Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009 r. Kwartalna informacja

 

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009r.

 

            Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał 2009 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009                        51 943 800,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     62 036 008,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za I kwartał                                                            15 037 025,49 zł .

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009                        58 126 730,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     68 218 938,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za I kwartał                                                           9 883 700,44 zł.

 

III. Deficyt /nadwyżka

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2009                   6 182 930,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                  6 182 930,00 zł,

 3. Nadwyżka za I kwartał                                                                              5 153 325,05 zł.

 

IV. Należności                                                                                             8 535 468,04 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                            3 510 900,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 21 kwietnia 2009 r.                                         

 

Z a r z ą d:

1. Franciszek Budrowski

.................................

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

3. Jan Grabala

.................................

4. Czesław Poskrobko

.................................

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................