UCHWAŁA NR 212/09

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 212/09 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2008 UCHWAŁA NR 212/09

UCHWAŁA NR 212/09

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO 

z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2008

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) przekazuje się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2008 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................

 

Pliki: