Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2008 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2008 r... Kwartalna informacja

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2008 r.

 

            Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984 ) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za cztery kwartały 2008 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                        42 554 692,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     45 028 249,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za IV kwartały                                                       45 634 677,73 zł .

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                        43 834 484,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     44 725 991,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za IV kwartały                                                        44 084 183,03 zł.

 

III. Deficyt /nadwyżka

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                   1 279 792,00 zł,

 2. Nadwyżka po zmianach                                                                             302 258,00 zł,

 3. Nadwyżka za rok 2008 ( różnica między dochodami a wydatkami)                     1 550 494,70 zł.

 

IV. Należności                                                                                             6 305 016,23 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                           4 077 271,00 zł.

 

Sokółka, dnia 25 lutego 2009 r.

                                                                      

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................