Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2008 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartały 2008 r.

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za III kwartały 2008 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2008 roku:

 

I. Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                        42 554 692,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     43 638 092,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za III kwartały                                                         35 616 530,33 zł.

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                        43 834 484,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     46 775 178,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za III kwartały                                                        29 934 333,93 zł.

 

III. Deficyt

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2008                   1 279 792,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                  3 137 086,00 zł,

 3. Nadwyżka za III kwartały                                                                          5 682 196,40 zł.

 

IV. Należności                                                                                             7 664 378,12 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                           4 329 882,03 zł.

 

 

Sokółka, dnia 30 października 2008 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................