Informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2008 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 152/08 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2008 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR 152/08
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2008 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 i poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz Uchwały Nr XXXVIII/298/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/315/06 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 maja 2006 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2008 r. zawiera:

 

1.      Zestawienie dochodów Powiatu, które stanowi załącznik nr 1.

2.      Zestawienie wydatków Powiatu, które stanowi załącznik nr 2.

3.      Zestawienie przychodów i rozchodów, które stanowi załącznik nr 3.

4.      Informację opisową, która stanowi załącznik nr 4.

§ 2.

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze stanowi załącznik Nr 5.

§ 3.

Informację przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................

 

Pliki: