Uchwała Nr XIV/96/04 Rady Powiatu Sokólskiego z 30 stycznia 2004r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR XIV/96/04 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2004. Uchwała

UCHWAŁA NR XIV/96/04

RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2004r.

 

w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2004.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, e i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 162, poz. 1568) i art. 109 , art. 116,art. 124 ust. 1 i 2, art.128 ust.2 , art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się:

1/ dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 33 151 902 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 406 000 zł.

2/ wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 35 875 902 zł,     

w tym:

 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 406 000 zł.

3/ Dochody budżetowe w kwocie 876 000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

4/ Deficyt budżetowy w kwocie 3 600 000 zł zostanie pokryty kredytem bankowym .

5/ Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych Powiatowi zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwocie 206 000 zł .

 

§ 2.

 

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 3.

Ustala się :

1/ rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł,

2/ rezerwę celową oświatową w wysokości 265 600

 z przeznaczeniem na następujące wydatki:

 - fundusz nagród Starosty,

 - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów,

 - doskonalenie zawodowe i awanse.

 

§ 4.

 

1. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne -zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.      Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 oraz środków na ich realizację w wysokości 8 135 112 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

3.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, określonych w załączniku nr 6, do kwoty nie przekraczającej jednorazowo 2 030 000 zł.

§ 5.

Ustala się:

1/ plan przychodów gospodarstwa pomocniczego na kwotę 50 000 zł i wydatków gospodarstwa pomocniczego na kwotę 50 000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 7,

2/ plan przychodów środków specjalnych powiatu na kwotę 1 105 294 zł i wydatków na kwotę 1 115 496 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,

3/ dotacje dla innych podmiotów publicznych na kwotę 593 903 zł określazałącznik nr 9,

4/ dotacje dla instytucji kultury na rok 2004 określa załącznik nr 10.

 

§ 6.

 

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 110 000 zł i wydatków Funduszu w kwocie 136 800 . Plan finansowy Funduszu określa załącznik nr 11.

 

§ 7.

 

Ustala się dochody na kwotę 2 257 612 i wydatki na kwotę 2 257 612 na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 8.

 

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3 600 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących inwestycji:

- modernizacja dróg powiatowych w kwocie 1 900 000 zł ,

- budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce w kwocie 1 700 000 zł.

2. Spłatę kredytu przewiduje się w latach 2004 - 2008 z dochodów budżetu powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

 

§ 9.

 

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 13, oraz prognozę budżetu powiatu i spłaty zobowiązań w latach 2004-2008 zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

§10.

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

 

§ 11.

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1/ lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku powiatu,

2/ zaciągania długu ( zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu) i załączniku nr 4 ( Plan przychodów i rozchodów),

3/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.030.000 zł.

 

§ 12.   

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

Przewodniczący Rady

Jan Kułak

 

Pliki: