Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2007 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2007 r.

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2007 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za cztery kwartały 2007 roku:

 

I . Dochody

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                        40 362 502,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     41 257 088,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za IV kwartały                                                        42 159 058,40 zł .

 

II. Wydatki

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                        40 362 502,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                      41 840 921,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za IV kwartały                                                        40 707 864,27 .

 

III. Przychody roku 2007                                                                              2 858 833,14 zł,

IV. Rozchody roku 2007                                                                             2 275 000,00 zł

 

V. Deficyt

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                               0,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                  583 833,00 zł,

 3.Wolne środki za IV kwartały                                                                      2 035 027,27 zł.

 

VI. Należności                                                                                             58 827,66 zł.

 

VII. Zobowiązania                                                                                        6 361 406,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 12 lutego 2008 r.

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................