Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2007 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Kwartalna informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za II kwartały 2007 r.

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za II kwartały 2007 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za dwa kwartały 2007 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                        40 362 502,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     40 710 773,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za II kwartały                                                          21 823 799,68 zł .

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                        40 362 502,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     40 941 853,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za II kwartały                                                         18 056 385,63 zł.

 

III. Deficyt

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                   0,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                  231 080,00 zł,

 3. Nadwyżka za II kwartały                                                                          3 767 414,05 zł.

 

IV. Należności                                                                                             35 142,67 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                           6 093 386,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 31 lipca 2007r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................