Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007 r.

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2007r.

 

     Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał 2007 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007            40 362 502,00 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                         39 465 846,00 zł,

 3.Wykonanie dochodów za I kwartał                                                 12 251 669,59 zł .

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                        40 362 502,00 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     39 696 926,00 zł,

 3. Wykonanie wydatków za I kwartał                                                           8 417 198,34 zł.

 

III. Deficyt

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007                               0,00 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                  231 080,00 zł,

 3. Nadwyżka za I kwartał                                                                             3 834 471,25 zł.

 

IV. Należności                                                                                             2 003 094,38 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                           6 661 376,00 zł.

 

 

Sokółka, dnia 25 kwietnia 2007 r.

 

Z a r z ą d:

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

3. Jan Grabala

.................................

4. Czesław Poskrobko

.................................

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................