UCHWAŁA NR 16/07

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
UCHWAŁA NR 16/07 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2006

UCHWAŁA NR 16/07
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 7 marca 2007r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2006

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 ) przekazuje się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2006 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................

Załącznik

do uchwały Nr 16/07

Zarządu Powiatu Sokólskiego

z dnia 07 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Sokólskiego za rok 2006

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO ZA ROK 2006

 

Sprawozdanie zawiera:

 

1.      Dochody

 

1/      plan po dokonanych zmianach wynosi                                     47 851 633,00 zł,

2/      wykonanie                                                                            48 058 197,98 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.      Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi                                       51 773 322,00 zł,

2/ wykonanie                                                                              50 921 054,05zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.      Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

4.      Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Pliki: