Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2006 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2006 r.

Kwartalna informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartały 2006 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za cztery kwartały 2006 roku:

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006            41 853 490 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                         47 851 633 zł,

 3.Wykonanie dochodów za IV kwartały                                            48 058 197,98 zł.

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006            45 688 686 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                          51 773 322 zł,

 3. Wykonanie wydatków za IV kwartały                                            50 921 054,05 zł.

 

III. Deficyt

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006       5 277 196 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                      5 341 689 zł,

 3. Deficyt za IV kwartały                                                                   2 862 856,07 zł.

 

IV. Należności                                                                                  2 004 178,62 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                               6 836 406 zł.

 

 

Sokółka, dnia 28 lutego 2007 r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Jan Grabala

.................................

 

4. Czesław Poskrobko

.................................

 

5. Kazimierz Stasiulewicz

.................................