Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartał 2006 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za III kwartał 2006 r. Informacja

Informacja

Zarządu Powiatu Sokólskiego

o wykonaniu budżetu za III kwartał 2006 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu za trzeci kwartał roku 2006:

 

 

I . Dochody

 

 1. Plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006                       41 853 490 zł,

 2. Plan dochodów po zmianach                                                                     45 765 905 zł,

 3.Wykonanie dochodów za III kwartał                                                          36 103 645,18 zł.

 

II. Wydatki

 

 1. Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006                        45 688 686 zł,

 2. Plan wydatków po zmianach                                                                     49 687 594 zł,

 3. Wykonanie wydatków za III kwartał                                                         31 271 542,17 zł.

 

III. Deficyt

 

 1. Deficyt planowany zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006                   5 277 196 zł,

 2. Deficyt po zmianach                                                                                  5 341 689 zł,

 3. Nadwyżka za III kwartał                                                                           4 832 103,01 zł.

 

IV. Należności                                                                                             2 311 262,74 zł.

 

V. Zobowiązania                                                                                            3 309 135 zł.

 

 

Sokółka, dnia 31 października 2006r.

 

 

Z a r z ą d:

 

 

 

 

1. Franciszek Budrowski

.................................

 

2. Cecylia Waszkiewicz

.................................

 

3. Irena Horczak

.................................

 

4. Kazimierz Stasiulewicz

.................................

 

5. Zbigniew Tochwin

.................................