Wartość pomocy publicznej udzielonej w roku 2008

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Wartość pomocy publicznej udzielonej w roku 2008 Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2008 r

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2008 r. przez Starostę Sokólskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 1 576 091,13 zł, z przeznaczeniem na:

a.       organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

b.      wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wypłatę środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

c.       zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 

Wartość zaległych należności przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2008 r. (w zł):

 Kwota zaległości – 0 zł.