Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2007 r.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Maria Jurgiel
Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2007 r. Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2007 r

Wartość pomocy publicznej udzielonej w 2007 r. przez Starostę Sokólskiego w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 1 514 109,75 zł, z przeznaczeniem na:

a.       organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych oraz jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

b.      wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wypłatę środków na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej,

c.      refundacje z tytułu zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

 

Wartość zaległych należności przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2007 r. (w tys. zł):

 Kwota zaległości – 0